Kódy, značící stupeň nebezpečnosti látek

UN kód – je to charakteristické trojčíslí, které je přiřazené k asi 3000 látkám a jejich směsím, které je identifikuje. Společně s Kemlerovým kódem musí být uveden na každém vozidle převážející látky po železnici nebo silnici. V silniční, železniční a vnitrozemské lodní dopravě se při přepravě látky označují výstražnými tabulkami, přičemž v horní části tabulky je identifikační číslo označující způsob nebezpečí, neboli Kemlerův kód, a ve spodní části tabulky se uvádí identifikační číslo látky, neboli UN kód.

zdroj: youtube.com

Kemlerův kód – určuje nebezpečnost látky za pomocí kombinace dvou nebo tří čísel od 2 do 9 a písmenem X. Dvě číslice označují zvýšení hlavního nebezpečí, např. prudká hořlavost = 33. Jelikož kód musí mít dvě číslice, v některých případech doplňuje číslo 0. Například na cisternách převážející benzín nebo jinou hořlavou látku můžeme vidět Kemlerův kód 33.

Přeprava chemický látek
Přeprava chemický látek

zdroj: youtube.com

2 Plynná látka (Uvolňování plynů pod tlakem)
3 Hořlavá kapalina (Hořlavost par kapalin a plynů)
4 Hořlavost pevných látek
5 Látka podporující hoření (Oxidační účinky)
6 Jedovatá látka (Toxicita)
7 Radioaktivní látka
8 Žíravá látka (Leptavé účinky)
9 Samovolná reakce (Nebezpečí prudké, bouřlivé reakce)
0 Doplňkové číslo
Dále se používá X – látka nebezpečně reagující s vodou

Označení chemických látek
Označení chemických látek

zdroj: youtube.com

 

Přehled hlavních nebezpečných látek

ACETYLEN

Kemlerův kód – 239
UN kód – 1001

Vlastnosti – Je to bezbarvý plyn, který voní po etheru, technický produkt páchne po česneku. Plyn je velmi hořlavý a lehce vznětlivý, proto se ukládá jako rozpuštěný plyn v porézní látce napuštěné acetonem (za tlaku 1 200 kPa se asi 25 objemů acetylenu rozpustí v 1 objemu acetonu). Nadýchání způsobuje  nevolnost, bolest hlavy, zvracení, nebo i bezvědomí, větší množství působí narkoticky.

Postup – Pří vysokém nadýchání je potřeba postiženému uvolnit těsné části oděvu, při zástavě dechu provádět umělé dýchání, přivolat lékařskou pomoc a nenechat ho prochladnout. Přepravovat musíme pouze v leže.

Hořlavé látky
Hořlavé látky

zdroj: youtube.com

AMONIAK (Čpavek)

Kemlerův kód – 268
UN kód – 1005

Vlastnosti – Amoniak, nebo také čpavek, je zkapalněný, jedovatý a žíravý plyn s ostrým zápachem, je také neomezeně rozpustný ve vodě a při odpařování tvoří chladné žíravé mlhy, které jsou těžší než vzduch. Plyn je ovšem lehčí než vzduch se kterým tvoří výbušné směsi. Také silně dráždí a leptá pokožku, sliznice, oči, dýchací cesty a při vyšší koncentraci působí i smrtelně.

Postup – Přeneseme postiženého na čerstvý vzduch, zároveň mu uvolníme oděv a dáme do klidové polohy. Sundáme mu potřísněné části oděvu a zasažená místa opláchneme vodou. Pokud dojde na zástavu dechu, použijeme umělé dýchání, omrzlá místa nijak netřeme.

Označení budovy s chemickými látkami
Označení budovy s chemickými látkami

zdroj: youtube.com

BROM

Kemlerův kód – 886
UN kód – 1744
Vlastnosti  – Brom je vysoce žíravá, jedovatá kapalina černohnědé barvy. Je málo rozpustná ve vodě a při odpařování tvoří leptavé mlhy, které jsou těžší než vzduch, silně dráždí a leptá oči i dýchací cesty. Při vyšší koncentraci hrozí otok plic až smrt a to i po několika dnech.

Postup – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, položit do klidové polohy. Uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat a místa omýt vodou. Pokud dojde na zástavu dechu, aplikujte umělé dýchání. Pokud nejsou zjevné žádné potíže, ponechte postiženého v klidu.

Zákazové značky
Zákazové značky

zdroj: youtube.com

CHLOR

Kemlerův kód – 268
UN kód – 1017
Vlastnosti – Tento zkapalněný, velmi jedovatý, žlutozelený plyn s ostrým zápachem je málo rozpustný ve vodě. Byl používán za jako bojový plyn v I. světové válce. Při odpařování tvoří jedovaté, leptavé a studené mlhy těžší než vzduch, hrozí nebezpečí omrzlin. Plyn je také těžší než vzduch, dráždí a těžce lepí pokožku, sliznice, oči a dýchací cesty. I při krátkém účinku působí smrtelně.

Postupy – Důležité je postiženého přenést na čerstvý vzduch, položit do klidové polohy, uvolnit oděv, postižené místa opláchnout vodou. Při zastavě dechu použijte umělé dýchání.

ETHYLENOXID

Kemlerův kód – 263
UN kód – 1040

Vlastnosti – Je to hořlavá, jedovaté kapalina, která se rychle odpařuje. Je také neomezeně rozpustná ve vodě a při odpařování tvoří studené mlhy, která je těžší než vzduch. Plyn je těžší než vzduch a v kombinaci se vzduchem tvoří výbušné směsi. Také silně leptá a dráždí pokožku, sliznice, dýchací cesty a oči. Vysoká koncentrace způsobí zástavu dechu a se zpožděním dochází k poškození ledvin a jater.

Postup – Přeneste postiženého na čerstvý vzduch, kde ho umístíte do klidové polohy, uvolněte mu oděv, sundejte potřísněné části oděvu, zasažená místa opláchněte vodou. Při zástavě dechu neváhejte použít umělé dýchání, netřete omrzlá místa.

ETHYLEN

Kemlerův kód – 223
UN kód – 1038
Vlastnosti – Ethylen je zkapalněny, hořlavý plyn, který je málo rozpustný ve vodě. Při vypařování vytváří chladné mlhy při kterých hrozí omrzliny. Plyn je lehčí než vzduch, společně s ním tvoří výbušné směsi. Dále má také narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty.

Postup – Postižený potřebuje na čerstvý vzduch a uložit do klidné polohy. Pokud byl zasažen oděv, sundejte ho a postižené místo opláchněte vodou, pokud dojde na zástavu dechu, aplikujte umělé dýchání, omrzlá místa netřete!

FORMALDEHYD

Kemlerův kód – 38
UN kód – 1198
Vlastnosti – Je to žíravá, hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Je také neomezeně rozpustná ve vodě, pára tvoří se vzduchem výbušné směsi. Silně dráždí oči, dýchací cesty, sliznice. Pozor, již při nižší koncentraci působí smrtelně.

Postup – Jako u předešlých látek, postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložíme jej do klidné polohy, uvolníme oděv a zasažená místa omyjeme vodou. Případně použijeme umělé dýchání.

Další nebezpečné látky

FOSGEN, KYANOVODÍK, OXID UHELNATÝ, PROPAN-BUTAN, ROPNÉ LÁTKY (DESTILÁTY), SIROUHLÍK, ZEMNÍ PLYN

Při kontaktu s nebezpečnou látkou vždy postupujte s největší opatrností a při jakékoli nehodě ihned kontaktujte integrovaný záchranný systém a postupujte podle jejich instrukcí, tak aby se zamezilo větším škodám na zdraví a majetku.
Facebook komentáře

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Oblíbené články