Veřejná bezpečnost, zkráceně označována VB, byla v letech 1947-1991 složkou československého Sboru národní bezpečnosti a vykonávala činnost v oblasti ochrany života a zdraví občanů, ochrany veřejného pořádku, vyšetřování trestných činů, dohledu nad silničním provozem apod. VB přímo podléhala československému Ministerstvu vnitra a od 1. 1. 1969 potom jednotlivým národním ministerstvům vnitra.

Občas používané označení „uniformovaná složka“ není přesné, protože řada příslušníků VB používala ve funkci civilní oděv.

Členství příslušníků VB v KSČ

V lednu 1948 bylo členy KSČ asi 32% příslušníků VB, po únoru 1948 byl vstup do KSČ umožněn všem příslušníkům SNB a stranická organizovanost dosáhla k 31. prosinci 1949 95,7%. Následně pak kvůli reorganizacím, propouštění politicky nevýhodných příslušníků apod., docházelo k poklesu organizovanosti. Ale i přesto organizovanost nikdy neklesla pod 50%.

Vysoké počty příslušníků VB v KSČ zůstávají i v období normalizace, v roce 1972 bylo v KSČ 65% příslušníků VB, v roce 1975 pak 68% a počty postupně narůstaly až k rekordním 75,6% příslušníků VB, kteří byli členy KSČ k 31.12.1988. Novela Zákona o SNB vydaná 14. března 1990 doplnila ustanovení, která naopak všem příslušníkům SNB po dobu trvání jejich služebního poměru přerušila členství a činnost v politických stranách a hnutích.

zdroj: youtube.com

Složky VB

 •  pořádková služba – pochůzky a hlídky, hlavně dohled na dodržování veřejného pořádku
 • dopravní služba – dopravní hlídky, kontrola pořádku v dopravě přímo v provozu, také evidence řidičů a motorových vozidel v rámci tzv. Dopravního inspektorátu na okresním ředitelství
 • správní služba – evidence obyvatelstva, vydávání občanských průkazů, zbrojních průkazů apod.
 • kriminální služba – vyšetřování trestných činů a shromažďovaní důkazního materiálu pro trestní stíhání
 • Kriminalistický ústav – podpůrná složka pro všechny součásti SNB, pracující na rozborech a spolupracující při rozkrývání obecné a ekonomické kriminality
 • Pohotovostní pluk (1969–1990) – represivní složka určená k přímému potlačování občanských nepokojů a demonstrací

Označení příslušníků VB

Předpis o služebním stejnokroji, odznacích a jiné výstroji, jakož i o povinnosti příslušníků je nosit, vydával přímo ministr vnitra.

1) Od vzniku SNB byli členové VB organizováni vojensky a nosili upravené vojenské uniformy „britského“ střihu vzor 1946 v barvě khaki.

2) Rozkazem ministra národní bezpečnosti č. 32/1952 ze dne 25. 11. 1952 byl „s okamžitou platností“ zaveden stejnokroj vzor 1952, modré barvy a vojenského střihu – mj. jezdecké kalhoty a vysoké boty, všechny knoflíky zlaté s pěticípou hvězdou, jednotná čepice–brigadýrka byla modré barvy s višňovým okolkem a na ní byl umístěn odznak v podobě pěticípé zlatě lemované rudé hvězdy a se stříbrným lvem malého státního znaku. Vzhledem k tomu, že nebylo v silách oděvních závodů vyrábět nové stejnokroje v dostatečném množství, byl rozkazem ministra národní bezpečnostní č. 15/1953 ze dne 25. 4. 1953 zaveden výkon služby v modrých uniformách od 1. 5. 1953.  Stejnokroj vzor 1952 byl tmavě modrý (tzv. „švestky“).

3) Počátkem 60. let byl zaveden stejnokroj vzoru 1961, podobného střihu jako předchozí, ale základní barva se změnila na pastelově modrou (tzv. „pastelky“) a tuhé nárameníky byly nahrazovány látkovými podle československých zvyklostí. Novým prvkem stejnokroje byla tzv. bundokošile v moderním střihu, která se nezastrkovala do kalhot.

4) Koncem 60. let se začaly zavádět stejnokroje vzor 1967 v zelené barvě (tzv. „olivy“), které vydržely ve výstroji až do zrušení SNB a VB v roce 1991. V 80. letech bylo na nárameníky zavedeno označení SNB (na Slovensku ZNB).

5) Pohotovostní motorizovaná jednotka Praha byla, jako jediná v zemi, zkušebně vystrojena uniformami petrolejové barvy vzoru 1988, které byly šité z materiálu původně určeného na slavnostní uniformy příslušníků VB.

Služební hodnosti příslušníků VB

Podle § 8 Zákona 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB, platily pro příslušníky VB následující služební hodnosti:

 1. a) hodnosti praporčické:
 • Rotný (stříbrná hvězda)
 • Strážmistr (dvě stříbrné hvězdy)
 • Nadstrážmistr (tři stříbrné hvězdy)
 • Podpraporčík (stříbrná hvězda ve stříbrném lemování)
 • Praporčík (dvě stříbrné hvězdy ve stříbrném lemování)
 • Nadpraporčík (tři stříbrné hvězdy ve stříbrném lemování)
 1. b) hodnosti důstojnické:
 • Podporučík (zlatá pěticípá hvězda)
 • Poručík (dvě zlaté hvězdy)
 • Nadporučík (tři zlaté hvězdy)
 • Kapitán (čtyři zlaté hvězdy)
 • Major (zlatá hvězda ve zlatém lemování)
 • Podplukovník (dvě zlaté hvězdy ve zlatém lemování)
 • Plukovník (tři zlaté hvězdy ve zlatém lemování)
 1. c) hodnosti generálské:
 • Generálmajor (zlatá hvězda a dvojité zlaté lemování)
 • Generálporučík (dvě zlaté hvězdy ve dvojitém lemování)
 • Generálplukovník (v praxi se tato hodnost ve složkách SNB nepoužívala)

zdroj: youtube.com

Zánik Veřejné bezpečnosti

Na rozdíl od Státní bezpečnosti, která zanikla díky rozkazu ministerstva vnitra Richarda Sachera 1. února 1990, byly části Veřejné bezpečnosti na základě Zákona č. 283/1991 Sb. ze dne 21. června 1991, o Policii České republiky, změněny 15. července 1991 v Policii České republiky, podobným zákonem SNR v Policejní sbor Slovenské republiky a zákonem Federálního shromáždění 333/1991 Sb. ve Federální policejní sbor a Sbor hradní policie.
Facebook komentáře

O komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Oblíbené články