Získat zbrojní průkaz trvá nejčastěji několik měsíců a skládá se z jedné návštěvy vašeho lékaře, nebo dalších odborných vyšetření, a také z několika návštěv vašeho policejního oddělení a návštěvy střelnice. Dobrovolný střelecký kurz na střelnici můžete absolvovat kdykoliv, a to i před podáním přihlášky ke zkoušce.

Příklad celého postupu

Co? Kde
1 Zdravotní prohlídka u vašeho praktického lékaře
2 Podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti na příslušném útvaru Policie
3 (přípravný střelecký kurs – dobrovolné) na střelnici dle vašeho výběru
4 Zkouška odborné způsobilosti na střelnici, kterou vám určí Policie
5 Žádost o vydání zbrojního průkazu na příslušném útvaru Policie
6 Převzetí hotového zbrojního průkazu na příslušném útvaru Policie

 

zdroj: fotobanka pixabay.com

Zdravotní prohlídka

Posudek o zdravotní způsobilosti je nutné přiložit k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti. Platí jen tři měsíce a je potřeba, aby byl v den podání přihlášky ke zkoušce pořád platný. Pokud podáte žádost o vydání ZP do 3 měsíců ode dne podání přihlášky ke zkoušce, není k žádosti o ZP potřeba posudek o zdravotní způsobilosti znovu přikládat.

Praktický lékař, u kterého jste zaregistrování, váš zdravotní stav zkontroluje. U žadatelů o zbrojní průkaz skupiny D kontroluje stav lékař, který poskytuje zaměstnavateli závodní preventivní péči. Lékaři často nemají potřebný formulář, proto si sami raději předem vytiskněte formulář „Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu, nebo si ho vezměte na vašem oddělení policie.

Možné je, že vás lékař pošle na psychologické vyšetření, ovšem není to povinnost, ale lékař na to má podle zákona právo. Cena takového vyšetření se pohybuje v řádech tisíců korun. Cena vyšetření obvodním lékařem obvykle nepřevyšuje 500 Kč.

Pokud žádáte jen o sk. B, lékař po vás může vyžadovat vyjádření tělovýchovného lékaře, a to podle § 3 vyhlášky č. 493/2002 Sb.. Není to však obvyklé a týká se to zejména mladých žadatelů o ZP pro sportovní střelbu.

Pozor, držitelé ZP skupiny D se musí podrobit zdravotní prohlídce dvakrát častěji, tj. každých pět let.

zdroj: fotobanka pixabay.com

Příslušný útvar Policie ČR

Většinu formálních úkonů, které jsou spojené se zbrojním průkazem a zbraněmi, budete vykonávat na oddělení Policie ČR, které přísluší k vašem trvalému bydlišti. Pokud by bylo nějaké jiné oddělení blíže, musíte i přes to jít na útvar, který odpovídá okresu vašeho trvalého bydliště, bez ohledu na to, jestli žijete jinde.

zdroj: fotobanka pixabay.com

Zkouška odborné způsobilosti

Podle toho, jak rychle se zvládnete naučit všechny otázky do testu, se rozhodněte, kdy se přihlásíte ke zkoušce z odborné způsobilosti. Obvykle se konají jednou měsíčně, nebo každý druhý měsíc. Přihlásíte se jednoduše, a to tak, že na svůj příslušný útvar policie odevzdáte vyplněnou „Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti“.

Pokud ještě nejste držitelem ZP, k přihlášce ke zkoušce musíte přiložit také posudek o zdravotní způsobilosti. Policie vám poté do jednoho měsíce oznámí datum a místo konání zkoušky, a to minimálně s desetidenním předstihem. Za podání přihlášky ke zkoušce se vybírá poplatek 100 Kč.

Kromě teoretického testu musíte u zkoušky předvést i bezpečnou manipulaci se zbraní, rozborku, sborku a střelbu. Pokud se zbraněmi nemáte žádné nebo jen malé zkušenosti, doporučujeme absolvovat přípravný kurz, který nabízejí na většině střelnic. Pokud nechcete na střelnici, zkuste požádat známého, který zbraně vlastní a má s nimi zkušenosti, aby vám ukázal jak s nimi bezpečně zacházet.

Zkouška se koná na střelnici se zkušebním komisařem, které vám určí policie. Před samotnou zkouškou komisař zkontroluje vaši totožnost a vybere poplatek za zkoušku, který činí 600 Kč pro komisaře a poplatek střelnici, zápůjčku zbraní a střelivo, to se pohybuje od 100 – 2000 Kč. Pak následuje teoretická zkouška, který bude okamžitě vyhodnocen a zkoušející vám sdělí, zda jste dosáhli požadovaného počtu bodů. Po úspěšném absolvování testu vás čeká praktická část, kde prokážete znalosti bezpečné manipulaci se zbraní a střelbu.

Pokud úspěšně absolvujete i praktickou část, získáte „Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu“, který platí jeden rok.

zdroj: fotobanka pixabay.com

Teoretická část

Teoretická část probíhá formou písemného testu, na který máte 40 minut. Vylosujete si papír s otázkami a do jiného dokumentu „Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu“, který dostanete od komisaře, křížem označujete správné odpovědi. Není potřeba nikam spěchat, obvykle na zodpovězení stačí polovina otázek. Test se skládá z 30 otázek, které se vybírají z celkového počtu 485 otázek. Ne všechny otázky se do testů zařazují, ale nikde není oficiálně řečeno, které to jsou, proto se raději naučte všechny.

Ze 30 otázek je 22 právnických otázek, které jsou hodnoceny po 3 bodech, 5 otázek z nauky o zbraních a střelivu, ty jsou po 2 bodech a 3 otázky ze zdravotnického minima, které jsou po 1 bodu. Celkem tedy můžete získat 79 bodů. Nejnižší počet bodů pro splnění zkoušky záleží na skupině, o kterou žádáte. Pokud žádáte o více skupin, je za minimum považováno nejvyšší číslo.:

Skupina Min. počet bodů
A 67
B 71
C 71
D 74
E 74

Je dobré neučit se pouze otázky, ale pročíst si i dané zákony. Jako budoucí držitelé ZP byste je měli znát a dodržovat, také chápat paragrafy v souvislostech pomůže i při učení testových otázek.

Testové otázky si můžete zde: https://zbrojni-prukaz.etesty.cz/ vyzkoušet a procvičovat. Pro lepší pochopení je u všech otázek, které vyplývají ze zákona, i odkaz na konkrétní paragraf.

zdroj: fotobanka pixabay.com

Praktická část

Pokud uspějete v teoretickém testu, čeká vás praktická část zkoušky. Podle zákona musíte v praktické části předvést komisaři následující:

  • prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,
  • částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k vyčištění zbraně po střelbě,
  • postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby,
  • střelbu na pevný cíl

Pokud už jste zkušení střelci, neměl by to být žádný problém. Pro nováčky je dobré absolvovat přípravný kurz na některé ze střelnic. Při manipulaci se zbraní dávejte pozor především na to, abyste stále mířili bezpečným směrem a neměli prst na spoušti. Jednou z fint komisařů je, že na zkoušeného zavolají, ten se otočí i se zbraní a přestane tak mířit bezpečným směrem nebo dokonce zamíří na komisaře nebo jinou osobu, poté hned následuje hodnocení „neprospěl“

Po uchopení zbraně do ruky jako první vyndejte zásobník, stáhněte uzávěr a přesvědčte se, že zbraň není nabitá, hlavně před rozborkou. Někdy si vás komisař ověří tak, že schová do zbraně školní náboj a požádá vás o rozborku, pokus o rozebrání zbraně s nábojem v zásobníku nebo komoře je závažným porušením bezpečnosti. Při manipulaci není kam spěchat, postupujte pomalu a bezpečně.

zdroj: fotobanka pixabay.com

Při střelbě vždy vyčkejte na pokyny zkušebního komisaře. Pokud by se na zbrani objevila během střelby nějaká závada, je lepší ji nahlásit komisaři, než se snažit ji opravit sám/sama. Stačí zvednou ruku, stále mířit na terč a s prstem mimo spoušť zavolat „Závada!“ a vyčkat na další pokyny.

Druhy zbraní a minimální požadavky na přesnost střelby se liší podle skupin zbrojního průkazu o které žádáte. V případě, že žádáte o více skupin, vždy se bere kombinace tak, aby žadatel vykonal tu nejnáročnější střelbu ze zvolených skupin.

Skupina Krátká kulová zbraň Dlouhá kulová zbraň Dlouhá broková zbraň
A min. 2 zásahy* z 5
na 10 metrů,
během 5 minut
nebo min. 2 zásahy* z 5
na 25 metrů,
během 5 minut
B min. 4 zásahy* z 5
na 10 metrů,
během 5 minut
nebo min. 4 zásahy* z 5
na 25 metrů,
během 5 minut
C min. 4 zásahy* z 5
na 25 metrů,
během 5 minut
a min. 3 zásahy* ze 2
na 25 metrů,
během 3 minut
D min. 4 zásahy* z 5
na 15 metrů,
během 2 minut
E min. 4 zásahy* z 5
na 10 metrů,
během 3 minut
* Zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou nebo brokem do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhů

Zbraně se kterými se setkáte u zkoušky se liší, ale většinou jde o pistoli typu CZ-75, CZ-83 nebo CZ-50, CZ-452 nebo obdobná malorážná puška s klasickým otáčivým válcovým závěrem ovládaným klikou a různé typy zlamovací brokové dvojky. Pokud chcete mít jistotu, které zbraně na vás čekají u vaší zkoušky, zeptejte se předem na střelnici, kde budete zkoušku vykonávat.

Po úspěšném vyhodnocení zásahů je zkouška u konce a komisař vám vystaví „Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu“.

zdroj: fotobanka pixabay.com

V případě neúspěchu

Pokud nesplníte teoretickou část, můžete se znovu přihlásit na zkoušku až po třech měsících ode dne neúspěšného konání zkoušky. V tomto případě máte právo požádat o určení jiného zkušebního komisaře.

Pokud uspějete v teoretické části, ale neuspějete v části praktické, můžete praktickou část opakovat ještě jednou, a to nejdříve 15 pracovních dnů a nejpozději 2 měsíce ode dne neúspěšné zkoušky.

zdroj: fotobanka pixabay.com

Žádost o zbrojní průkaz

Pokud už máte doklad o osvědčení odborné způsobilosti i doklad o zdravotní způsobilosti, můžete vyrazit pro zbrojní průkaz.

Vyplňte formulář „Žádost o vydání zbrojního průkazu“, přiložte k němu osvědčení o odborné způsobilosti a jednu pasovou fotografii. Posudek o zdravotní způsobilosti musíte přiložit jenom tehdy, pokud ode dne podání přihlášky ke zkoušce uběhly více než tři měsíce. Výpis z trestního rejstříku není potřeba, policie si opis obstará sama. To vše odneste na příslušný policejní útvar, kde vám vyhotoví zbrojní průkaz.

Doba mezi podáním žádosti o vydání a vydáním vlastního zbrojního průkazu se často liší a může dosáhnout až dvou měsíců, výjimečně i déle. Policie musí získat opis trestního rejstříku a od obce také obdobný dokument se záznamy přestupků, tento proces se obvykle protáhne.

zdroj: fotobanka pixabay.com

Dvě výjimky

Kromě výše zmíněného existují ještě dvě povinnosti, které se ale na většinu žadatelů nevztahují:

  • žadatelé o vydání zbrojního průkazu, kteří se v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržovali více než 6 měsíců mimo území ČR, musí navíc k žádosti přiložit přeložený doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržovali,
  • žadatelé o vydání zbrojního průkazu, kteří mají místo pobytu ještě v jiném členském státě („členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace„)), musí též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný.

Oba výše zmíněné dokumenty musí být úředně přeloženy do češtiny a nesmí být starší 6 měsíců. Viz § 17 ZoZ, odst. 3, 4 a 5).

 

 
Facebook komentáře

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Oblíbené články